• slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
  • slider5
  • slider6
Начало » Условия на ползване » Условия за използване

Условия за използване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на www.horemag.eu

Добре дошли в уебсайт www.horemag.eu!

Благодарим Ви, че използвате нашите услуги!

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. С ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА, ИЗПОЛЗВАНЕТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С И ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ПРАВИЛАТА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ИНСТРУКЦИИ И ДРУГИ ПИСМЕНИ УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТИ НА ДОСТАВЧИКА, ПУБЛИКУВАНИ В УЕБСАЙТА.

I. Валидност и действие

1. Настоящият документ регулира отношенията между потребителите, които зареждат, разглеждат и използват уебсайта („Потребители”) и “Хармони уей” ЕООД, с ЕИК 203658678, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. „Антим І“ №5, ап. 12 („Доставчик”) във връзка с предоставяните услуги, съдържание и ресурси („Услуги”) в уебсайт с адрес www.horemag.eu („Уебсайт”).

2. Общите условия за използване на уебсайта www.horemag.eu („ОУ”) представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителя и Доставчика като взаимоотношенията между тях ще се регулират изключително и само от тези условия, от Политиката за лични данни и други условия и инструкции, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от тези условия.

3. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Доставчика.

4. Доставчикът си запазва правото по всяко време да внася промени в ОУ. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в уебсайта. С приемането на тези ОУ, потребителят се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ.

II. Характеристики на услугите

5. Услугите, предоставени на потребителите на уебсайта имат следния предмет: продажба и доставка на стоки чрез е-магазин; информационни, рекламни и други услуги и съдържание. Е-магазинът представлява електронен магазин, достъпен в уебсайта, чрез който потребителите могат да сключват онлайн договори за покупко-продажба и доставка на стоки, предлагани в уебсайта.

6. Доставчикът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока или услуга и за съответствието им с очакванията и изискванията му към тях.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА (ТЕКСТОВЕ, ГРАФИКИ, СНИМКИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ) СЕ ПРЕДОСТАВЯ САМО И ЕДИНСТВЕНО С ИНФОРМАТИВНА ЦЕЛ И НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА ЗАМЕСТИ ПРОФЕСИОНАЛЕН МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ, ДИАГНОЗА ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ТЪРСИ СЪВЕТ ОТ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР ИЛИ ДРУГ КВАЛИФИЦИРАН МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ЗАСЯГАЩИ ЗДРАВОСЛОВНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ. ДОСТАВЧИКЪТ НЕ ПРЕПОРЪЧВА НИКАКВИ СПЕЦИАЛНИ ТЕСТОВЕ, ЛЕКАРИ, ПРОДУКТИ, ПРОЦЕДУРИ, МНЕНИЯ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНА В УЕБСАЙТА. ПУБЛИКАЦИИТЕ В УЕБСАЙТА ИЗРАЗЯВАТ ЕДИНСТВЕНО МНЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ АВТОРИ.

7. Начините за плащане и доставката на стоки през е-магазина в уебсайта се извършва както е указано в Условията за плащане и доставка. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока в е-магазина.

III. Цени

8. Всички цени на стоки/услуги, посочени в уебсайта са в български лева, с включен в тях ДДС. Цените на стоките/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна. Посочените цени на стоки не включват цената за доставка. Когато доставката на определена стока е за сметка на Доставчика, това изрично е посочено. Доставчикът си запазва правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява потребителите за това.

IV. Достъп и регистрация

9. Услугите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Достъп до услугите се предоставя както на нерегистрирани потребители, така и на регистрирани потребители с оглед улеснение при многократно използване услугите на уебсайта.

10. Потребителят може да се регистрира чрез попълване на формата за регистрация. Потребителят носи отговорност за запазването в тайна на своето потребителско име, данни за профила и парола.

11. С попълването на всички данни и избор на бутона "РЕГИСТРАЦИЯ", Потребителят потвърждава, че се е запознал с настоящите ОУ и изразява своето неотменно и безусловно съгласие с тях. С регистрацията си или с ползването на услугите, Потребителят декларира, че е пълнолетен и дееспоспособен да участва в онлайн продажби, осъществявани през уебсайта.

12. Потребителят се съгласява, че е единствено отговорен за всички действия или бездействия, във връзка с неговия профил и парола, включително за съдържанието, създадено или асоциирано с неговия профил. Потребителят е задължен да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

V. Права и задължения

13. Потребителят се задължава:

13.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ. Всяка поръчка на стока през е-магазина е свързана със задължение за плащане от потребителя.

13.2. Да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

13.3. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикувано на уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.

14. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя:

14.1. Копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси.

14.2. Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други потребители на услугите и на уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от базите данни на уебсайта.

14.3. Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклама, потребителско и друго съдържание и информация, публикувани в уебсайта.

14.4. Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

14.5. Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други потребители, по какъвто и да начин до услугите в уебсайта или която и да е част от съдържанието му.

15. Потребителят има право:

15.1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

15.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ.

15.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.

15.4. Да избере свободно дали да заплати закупените стоки авансово или при доставката им като се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените онлайн договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

15.5. Без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка и доставка на стоки в е-магазина в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка или фактура, указания за употреба и др. Разходите по връщането на стоките са за сметка на потребителя.

16. Доставчикът има право:

16.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните в него услуги, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.

16.2. Да блокира достъпа на потребител до услугите и до уебсайта в цялост или до отделни части от тях при нарушаване от страна на потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и други условия и регламенти, които са неразделна част от ОУ, при: извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или трябва да се запази друг значим обществен интерес.

16.3. Всички права, които не са изрично предоставени в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Доставчика.

16.4. С оглед повишаване на качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.

17. Доставчикът се задължава:

17.1. Да достави закупени през е-магазина стоки на посочения от Потребителя адрес като не носи отговорност в случай, че посочените данни за доставка са неверни, непълни или неточни.

17.2. Да възстанови в пълен размер стойността на закупена и върната от Потребителя стока при условията на т.15.5 в срок до 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

VI. Отговорност

18. Доставчикът не носи отговорност за:

18.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през този уебсайт;

18.2. Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на потребителя, включително за щети, за чието възможно възникване Потребителят не е бил уведомен;

18.3. Претърпени или бъдещи щети, които са причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща, подвеждаща информация и/или данни, информационни материали, книги, публикации и друго съдържание, публикувано от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.

19. Доставчикът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с разплащанията и доставката на закупени през е-магазина стоки, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраната услуга или стока, закупена през е-магазина, както и за информацията и за каквито и да е други услуги и съдържание, които се съдържат във всички външни източници към които препращат услугите и/или уебсайта посредством хипервръзки.

20. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на стоките, услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от убесайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

21. Доставчикът си запазва правото да търси, с всички позволени законни средства, защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на ОУ и Политиката за лични данни и други условия и регламенти, които са публикувани в уебсайта и са неразделна част от настоящите ОУ.

VII. Защита на личните данни

22. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, Доставчикът изпраща данните само на e-mail адреси, които са били посочени от Потребителя с регистрацията или формата за покупка. Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, съгласно публикуваната в уебсайта Политика за личните данни.

23. Доставчикът публикува реклами на трети страни (GoogleAds), които събират и използват данни от уебсайта за целите и по начина, както са описани в Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

VIII. Интелектуална собственост

24. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Доставчика и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите, на уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

25. Доставчикът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху съдържанието на уебсайтовете достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост върху съдържанието, публикувано от автори, консултанти или потребители в уебсайта или върху съдържанието от външни източници, към които препраща уебсайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в уебсайта. В тези случаи, Доставчикът си запазва правото да предприеме действия, които са подходящи и уместни за защита на определени права на интелектуална собственост във връзка със съдържанието, достъпно в уебсайта.

IX. Спорове. Приложимо право

26. При спор с Доставчика относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите.

27. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

В сила от октомври 2015 г.

Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия за ползване на уебсайта.


BPage® CMS v 2.0

Затвори